AANMELDINGSFORMULIER
HA&IE-LIDMAATSCHAP

Aanmeldformulier Ha&Ie-Lidmaatschap

(eigenaar/bedrijfsleider) als vertegenwoordiger van:

Beëindiging lidmaatschap

Art.8 punt 2 van de statuten
Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is desondanks de bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Art. 9 van de statuten
Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

delen