fbpx

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Gastvrij Drachten of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:  Ondernemersvereniging H. en I. Drachten           

Bezoekadres:  Moleneind ZZ 15 a, 9203 ZW Drachten    

E-mail: info@gastvrij-drachten.nl    

Telefoonnummer: 0512-514546    

KvK-nummer:   40003314       

Gastvrij Drachten is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Gastvrij Drachten is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Gastvrij Drachten is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Gastvrij Drachten, waaronder http://www.gastvrijdrachten.nl

Gastvrij Drachten verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Gastvrij Drachten opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Gastvrij Drachten. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren.

Gastvrij Drachten gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Gastvrij Drachten altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Gastvrij Drachten worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Gastvrij Drachten altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@gastvrijdrachten.nl

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Gastvrij Drachten gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Gastvrij Drachten, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het doen van de boekhouding maakt Gastvrij Drachten gebruik van een boekhoudprogramma. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma. Mogelijk krijgen derde-zelfstandigen via het boekhoudprogramma ook inzage in uw gegevens, in het bijzonder de gegevens die op facturen staan. Voorafgaand aan deze inzage zal u te allen tijde eerst om toestemming worden gevraagd.

Voor de website maakt Gastvrij Drachten gebruik van een webhoster en webdesigner. Deze partijen hebben toegang tot de database en hebben om die reden inzage in uw persoonsgegevens. Ook het e-mailverkeer loopt via de database van de webhoster. 

Tot slot kan Gastvrij Drachten haar werkzaamheden uitbesteden aan een zelfstandige, dan wel een ondersteunende zelfstandige inhuren. Gedurende de tijd dat de derde-zelfstandige de werkzaamheden van Gastvrij Drachten uitvoert heeft de zelfstandige beperkt toegang tot de persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@gastvrijdrachten.nl

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met de aangesloten en betrokken winkeliers en ondernemers van Gastvrij Drachten. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend met aangesloten winkeliers en ondernemers gedeeld, indien u ingaat op een aanbieding van één van de winkeliers via één van de (sociale) mediakanalen van Gastvrij Drachten. 

Het staat Gastvrij Drachten vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Gastvrij Drachten ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor Gastvrij Drachten. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Gastvrij Drachten. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Gastvrij Drachten.