Actievoorwaarden Spaar en Win Actie Winterdeis 2020

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door

Stichting Winterdeis georganiseerde promotionele actie Spaar en Win actie (hierna: “Actie”).

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de

toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 De actie wordt aangeboden door Stichting Winterdeis en is ter promotie van het centrum van Drachten
1.4 Stichting Winterdeis is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving

deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel

zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien de omstandigheden dit met zich

meebrengen, zonder dat Stichting Winterdeis daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van

schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en

staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Stichting Winterdeis bekend gemaakt

worden via de website www.gastvrij-drachten.nl.

1.5 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is

Stichting Winterdeis gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel

mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig

of vernietigbaar te zijn.

1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.7 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de deelnemende winkels, alsmede een ieder die

op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.

1.8 Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de aanbieder. Stichting Winterdeis behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de actie.

1.9 Stichting Winterdeis is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen en handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

2. De actie

2.1 Deze actie begint op 1 oktober 2020 en eindigt op woensdag 30 december 2020.

2.2 Bij iedere besteding van € 10,- in de deelnemende winkels ontvangt de klant één zegel. Er kunnen 20 zegels op de spaarkaart geplakt worden en met een volle spaarkaart kan worden meegedaan met alle wekelijkse trekkingen op zaterdag. De spaarkaart wordt verstrekt bij een aankoop bij een van de deelnemende winkels en/of verspreiding via Huis aan Huis tijdens de actieperiode.
2.3 De volle spaarkaart met contactgegevens kan worden ingeleverd bij een van de opvallende Gastvrij Drachten Stembussen bij de deelnemende winkels.
2.4 Op zaterdagen 17 oktober, 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28 november, 5 december, 12 december en 19 december 2020 wordt om 15.00 uur in het centrum van Drachten uit alle correct ingevulde spaarkaarten de prijswinnaars getrokken;
Op woensdag 30 december is de trekking van de hoofdprijs om 15.00 uur.

3. Voorwaarden

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen die beschikken over een vaste
woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven en voldoen aan de actievoorwaarden.

3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

3.5 Stichting Winterdeis is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is

dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel zich anderszins op

frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

  1. De hoofdprijs
    4.1 De hoofdprijs is €10.000 belastingvrij.

4.2 Het prijzenpakket bestaat onder anderen uit 1 minuut gratis winkelen, make over Dames twv €250, make over Heren twv €250, diverse waardebonnen, etentjes, bonbons, modeboxen, dierverzorgingsproducten, schoenen twv €149,99, borrelplanken, jaarabonnementen, etc, etc. Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.

5. Uitkering van de prijs

5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de

actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op een

prijs.

5.2 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of
voor andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5.3.Gebruik van de door Stichting Winterdeis ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en

risico van de winnaar. Stichting Winterdeis kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van

deze actievoorwaarden of deze actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

5.4 Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.

5.5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht.

6. Publiciteit

6.1 Winnaars geven Stichting Winterdeis toestemming gefotografeerd te worden tijdens de

eventuele overhandiging van de prijs of uitvoering van de prijs en om zijn of haar naam en eventuele

foto’s waar hij of zij op staat te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie.
De winnaars die zijn of haar medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Stichting Winterdeis heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

7. Klachten

7.1 Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze Actie kunnen per brief worden gestuurd naar:

Stichting Winterdeis

P/a Moleneind ZZ 15a

9203 ZW Drachten